• fatorth500

  แถลงการณ์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการเลือกตัวแทน ๓๐ เสียงจากลีกภูมิภาค

  ตามที่พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ได้แถลงต่อทางสื่อสรุปได้ความว่า  คณะกรรมการกลางฯได้ทําการ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ใช้เฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ภายในกําหนด ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนการเลือกตั้งครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับสภากรรมการบริหารสมาคมกีฬา ฟุตบอลฯว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และชี้แจงอีกว่ายืนยันว่า FIFA ไม่ได้ให้ยึดข้อบังคับเดิมที่รับรองไปในทันทีแต่ให้ คณะกรรมการกลางฯนํามาพิจารณาว่ามีความถูกต้อง โปร่งใสหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนจากลีกวัน ๑๘ เสียง และลีกภูมิภาค ๓๐ เสียง   ซึ่งลีกภูมิภาคอาจจะต้องเลือกผู้แทนโซนละ ๕ เสียงกัน ใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขอความเห็นจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่

  ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯขอชี้แจงว่า  การเลือกตัวแทน ๓๐ เสียงจากลีกภูมิภาค ๖ โซนๆ ละ ๕ เสียง ที่ แต่ละโซนได้กระทําไปแล้วตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับลักษณะปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘๕.๓ และข้อ ๘๕.๕ ได้กระทําไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับทุกประการและเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว  โดยสโมสรสมาชิกของทั้ง ๖ ภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน ๘๓ สโมสร ได้เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง โดยทาง ประธานลีกฯได้ออกหนังสือเชิญสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมและได้กําหนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม ครั้งแรกประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําข้อบังคับประจําภูมิภาคทั้ง ๖ โซนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรอง ข้อบังคับประจําภูมิภาคทั้งหมด ในครั้งต่อมาก็ได้มีหนังสือเชิญประชุมโดยกําหนดวาระการเลือกตัวแทนโซนละ ๕ คนจาก ๖ ภูมิภาคและรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก โดยการเลือกตัวแทนได้กระทําในที่ประชุมต่อหน้า สโมสรสมาชิก โดยมีการเสนอชื่อตัวแทน และมีการลงมติเลือกตัวแทนด้วยการชูมือและนับคะแนน โดยเปิดเผยมี บันทึกรายงานการประชุมยืนยันของสมาชิกที่ได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด พร้อมลายเซ็นของตัวแทนแต่ละสโมสรว่า ได้ลงมติเลือกตัวแทนแต่ละโซนๆละ ๕ คนรวม ๖ ภาคเพื่อไปทําการรับรองข้อบังคับลักษณะปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมใหญ่พิเศษพิเศษวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ และให้ไปทําการเลือกตั้งนายกและสภากรรมการ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนจากลีกภูมิภาคนี้ แต่ละโซนมี ประธานสโมสรหรือผู้แทนจากสโมสรสมาชิกรวมทั้งผู้มีเกียรติจากแต่ละจังหวัดเป็นสักขีพยาน เข้าร่วมประชุมโดย เปิดเผย มีการทําข่าว บันทึกภาพและข่าวนี้ก็ได้แพร่ออกไปตามสื่อในภูมิภาคแล้ว  ซึ่งทาง FIFA ก็ได้ให้การรับรอง ที่มาของตัวแทนจํานวน ๓๐ คนจากลีกภูมิภาค ๖ โซนนี้ ซึ่งตัวแทนทั้ง ๓๐ คนจากลีกภูมิภาคก็ได้มาใช้สิทธิในการ รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสมาคมฯ เมื่อวันประชุมใหญ่พิเศษวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทาง FIFA ก็ได้ให้การรับรองข้อบังคับลักษณะปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับลักษณะปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว

  ดังนั้นคณะกรรมการกลางฯ จึงควรทบทวนถึงอํานาจหน้าที่ตั้งแต่วันแรกว่ามีหน้าที่จัดการเลือกตั้งสภา กรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นไป ควรพิจารณาโดยละเอียดว่าท่านมีอํานาจที่จะเข้าไปแก้ไขข้อบังคับต่างๆที่ถูก กําหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้การรับรองของ FIFA และการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือไม่ ส่วนการที่จะแก้ไข เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ซึ่งกําหนดอยู่ใน ข้อบังคับของลีกภูมิภาคและข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯอย่างชัดเจนอยู่แล้ว  หากท่านเห็น ว่ามีความไม่โปร่งใสหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใดท่านจะต้องชี้แจงเหตุผลนั้นๆให้ทางสโมสรสมาชิกทั้ง ๖ ภูมิภาคและตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง ๓๐ สโมสรได้รับทราบถึงความไม่โปร่งใสและไม่ชอบด้วย  เพราะจาก ข้อเท็จจริงประกอบกับเอกสารต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการเลือกตั้งผู้แทน ๓๐ คนจาก ๖ ภูมิภาคมี ความโปร่งใสชัดเจนและถูกต้องทุกประการและได้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การรับรองจากข้อบังคับฯ ของลีกภูมิภาคและข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ อีกทั้งทางสํานักงานเลขาธิการ ก็ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกลางฯและการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอชี้แจงว่าหากกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนทั้ง ๓๐ สโมสรจาก ๖ ภูมิภาคดังกล่าวข้างต้นมิได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือภายใต้ข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตลอดจนสโมสรสมาชิกทั้ง ๘๓ สโมสรมิได้มีส่วนรู้เห็นและเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บรรดาสโมสร สมาชิกทั้ง ๘๓ สโมสรผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานดังกล่าว  ก็คงจะต้องมีการทํา หนังสือร้องเรียนหรือหนังสือชี้แจงหรือกล่าวโทษประธานลีกภูมิภาคและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไป ยังการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน

  อนึ่งหากบรรดาสโมสรสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการทราบรายละเอียดและบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งตัวแทนทั้ง ๓๐ สโมสร ของ ๖ ภูมิภาคทางสมาคมได้นํา เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ เอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก link ต่อไปนี้

  • DSC_0044 (Large)
  • DSC_0215 (Large)
  • DSC_0212 (Large)
  • DSC_0202 (Large)
  • DSC_0191 (Large)
  • DSC_0177 (Large)
  • DSC_0162 (Large)
  • DSC_0137 (Large)
  • DSC_0080 (Large)
  • DSC_0065 (Large)

  สมาคมฟุตบอลประกาศเกียรติคุณทีมฟุตบอลเยาวชนหญิงไทยรุ่นอายุ 14 ปี พร้อมมอบรางวัลดาวซัลโวและผู้เล่นทรงคุณค่าจาก AFC

  ตามที่ทีมชาติไทยหญิง รุ่น 14 ปีได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ AFC U-14 Girl`s Regional Championship 2015 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศเวียดนาม ที่ผ่านมานั้น ในรายการนี้มีนักฟุตบอลของทีมชาติไทย 2 คนที่ได้รับตำแหน่งดาวซัลโวร่วมกันคือ

  สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ทำพิธีประกาศเกียรติคุณทีมฟุตบอลเยาวชนหญิงไทยรุ่นอายุ 14 ปี พร้อมมอบรางวัลดาวซัลโวและผู้เล่นทรงคุณค่าจาก AFC ให้นักฟุตบอลและผู้ปกครอง รวมทั้งทำพิธีชื่นชม อ.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน โค้ชยอดเยี่ยมฟุตบอลหญิงของอาเซียน (AFF Women Coaching Award 2015) ในวันที่ 3 กันยายน 2558

  ทั้งนี้ทางสมาคมได้รับถ้วยอีก 3 รางวัลคือ

  AFF AWARDS 2015 : FUTSAL TEAM OF THE YEAR – THAILAND
  AFF AWARDS 2015 : NATIONAL TEAM OF THE YEAR (MEN) – THAILAND
  AFF AWARDS 2015 : NATIONAL TEAM OF THE YEAR (WOMEN) – THAILAND

  1.นางสาวอมราวดี ภูเขา จากโรงเรียนกีฬาขอนแก่น ตำแหน่งกองหน้า

  2.นางสาวภรทิพย์ วิจิตร จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งกองหน้า
  ซึ่งทั้ง 2 คนยิงได้คนละ 6 ลูกในรายการนี้และช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศมาครอง

 • สมาคมฟุตบอลจัดประชุมใหญ่พิเศษสมาคม ฯ วันที่ 17 กย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

  สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประชุมใหญ่พิเศษสมาคมฯ วันที่ 17 กย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  โดยส่งร่างข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฯ (แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558) ให้สโมสรสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

  ทั้งนี้ ให้สโมสรสมาชิกรับทราบการประชุมดังกล่าว และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

  หนังสือเชิญ

  ร่างข้อบังคับสมาคมตาม พรบ.การกีฬา 2558

 • fatorth500

  สมาคมฟุตบอลเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอ คัพ ปี 2558

  สมาคมฟุตบอลเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอ คัพ ปี 2558 โดยเป็นทีมจากรายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ข ค ง ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 (เงินประกันทีมละ 20,000 บาท)

  รับใบสมัครได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ประตู 3 สนามศุภชลาศัย
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายปิโยรส โทร 0886175678

 • 2014_12_24_9_625

  สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ และ บริษัทโหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินรางวัลและเงินอัดฉีดให้แก่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย แชมป์ AFF Suzuki Cup 2014

  สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และบริษัทโหลทองโฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินรางวัลและเงินอัดฉีดให้แก่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย แชมป์ AFF Suzuki Cup 2014 จำนวน 25 ล้านบาท เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมี นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ พันเอกวรวุฒิ ทองศรีงาม เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ และนายวิลักษณ์ โหลทอง ประทานบริษัท โหลทองโฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกันมอบเงินรางวัลและเงินอัดฉีดให้แก่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดนี้ นำโดย นาย เกษม จริยวัฒน์วงษ์ ผู้จัดการทีมชาติไทย ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เจ้าหน้าที่ทีม และนักเตะทุกคน ร่วมในพิธีมอบเงิน

  จากความสำเร็จของทีมฟุตบอลชายไทย ที่สามารถคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014 นำความสุชมามอบให้แก่แฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศเป็นของขวัญปีใหม่ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัทโหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดงานมอบเงินรางวัลและเงินอัดฉีดให้แก่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ เพื่อเป็นของขวัญ และเป็นรางวัลพิเศษตอบแทนความมุ่งมั่นของทีม จนสามารถคว้าแชมป์เจ้าอาเซียนมาครองได้สำเร็จในรอบ 12 ปี เรียกพลังศรัทธาจากแฟนบอลคืนกลับสู่วงการฟุตบอลไทยอีกครั้ง

  สำหรับเงินรางวัลและเงินอัดฉีดที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้รับในครั้งนี้ แบ่งเป็นแงินจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ เป็นจำนวน 18 ล้านบาท และจากบริษัทโหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 7 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท

  โดยนักเตะทั้ง 22 คน จะได้รับคนละ 900,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, พีระพัฒน์ โน้ตชัยยา, ประวีณวัช บุญยงค์, เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์, สุทธินันท์ พุกหอม, สารัช อยู่เย็น, ชาริล ชัปปุย, อาทิตย์ ดาวสว่าง, อดิศักดิ์ ไกรษร, กีรติ เขียวสมบัติ, มงคล ทศไกร, ประกิต ดีพร้อม, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, สราวุฒิ มาสุข, ชยพัทธ์ กิจพงษ์ศรีธาดา, อดิศร พรหมรักษ์, ธนบูรณ์ เกษารัตน์, ชนาธิป สรงกระสินธ์, อดุลย์ หละโสะ, ชนินทร์ แซ่เอี้ยะ, สมปอง ส่อแหลบ, และชัยณรงค์ ทาทอง

  ในส่วนของ ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และทีมงานสตาฟโค้ช รับไปรวม 5,200,000 บาท